Logo

Regulamin

Blog
ekspercki

Zapytaj nas - wiemy, że aranżacja wnętrz to trudna sprawa. Chcesz stworzyć nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną środowisku przestrzeń. Nie wiesz jak to zrobić? Zajrzyj na naszego bloga. Inspirujemy, radzimy i pomagamy. Czytaj więcej

REGULAMIN

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, nie wyłączając Nabywców będących Konsumentami, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 1. DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Sprzedawca – Maria Chrostowska-Słaby, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Chrostowska-Słaby „Mayart”, z siedzibą w Poznaniu (61-476), przy ul. Czechosłowackiej 106A, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7791165639 oraz numer identyfikacyjny REGON: 630720784, która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów;
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy), zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: buyby.mayart.com.pl;
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę, nie wyłączając Konsumenta, przy czym ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konsumentów, postanowienia te używają pojęcia „Konsument”, a nie pojęcia „Nabywca”;
 4. Konsument – Nabywca, będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta;
 5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy (towarów) na rzecz Nabywcy;
 6. Towar rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy
  i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 10. Formularzodstąpienia od Umowy – formularz odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr A do Regulaminu;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).

 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw
  i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się
  z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 5. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu,
  o którym mowa w sekcji IV punkcie 3 Regulaminu, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych
  i jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych
  i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 7. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych;
 2. akceptacji Regulaminu.
 1. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni
  w tygodniu/365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu,
  w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:
 1. danych osobowych Użytkownika, w tym jego adresu;
 2. adresu dostawy, przy czym — o ile Sprzedawca w przypadku danego towaru nie wyklucza takiej możliwości — może to być również adres Sprzedawcy, jeżeli Użytkownik zamierza osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy;
 3. sposobu dostawy;
 4. sposobu dokonania płatności za towar.
 1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, automatycznie wygenerowaną odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi, nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika, w tym jego adresie, adresie i sposobie dostawy oraz sposobie dokonania płatności za towar) szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w punkcie 5, w sposób wskazany w tej informacji, tj. w formie elektronicznej, nie później, niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez Użytkownika tej informacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, jeżeli Użytkownik nie potwierdzi szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub jeżeli przy potwierdzaniu szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia wprowadzi w treści tej informacji jakiekolwiek zmiany dotyczące zamówienia – w tych wypadkach dla zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest powtórzenie przez Użytkownika w całości procedury złożenia zamówienia.
 4. W przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca dokona dostawy tego towaru pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności w pełnej wysokości, tj. ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy towaru.
 5. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Konsumentowi w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, potwierdzenie obejmujące informacje,
  o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy.

 

 1. ZAPŁATA CENY

 

 1. Płatności za towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika,
  z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje dwie formy (opcje) płatności za Towary nabyte przez Nabywcę: płatność za pobraniem oraz płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,
  w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy zamówień już realizowanych, tj. gdy Umowa została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem za Towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca zaksięgował już na rachunku bankowym cenę sprzedaży Towaru
  w pełnej wysokości.

 

 1. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia (zrealizować zamówienia Towaru)
  o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub
  w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towaru.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane — w niezbędnym i wymaganym zakresie — podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane
  z zawartą z Nabywcą Umową sprzedaży, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów sprzedaży lub podmiotom realizującym dostawy nabytych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w tej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników,
  są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także np. przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację
  o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia)
  w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamację na działanie Sklepu należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie (strona główna: zakładka Informacje – formularz reklamacyjny) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Sekcji XI Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji;
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 2. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji XI Regulaminu.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

   1. Konsument może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia nabytej rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
  w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
   1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta może zostać złożone za pomocą Formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Oświadczenie to uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono wysłane przed jego upływem.
   2. W razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
   3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
   6. Towar powinien być zwrócony na adres wskazany w Sekcji XI Regulaminu.
   7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta
    o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
   8. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta nie jest możliwe w przypadku umów określonych w art. 38 Ustawy, które znajdują zastosowanie do Sprzedawcy,
    tj. następujących umów objętych przedmiotem działalności Sprzedawcy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 1. PRZERWY TECHNICZNE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

 1. DANE KONTAKTOWE

 

Nabywca obowiązany jest kierować swoje oświadczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, na poniższe dane teleadresowe właściwe dla Sprzedawcy:

 

adres: ul. Czechosłowacka 106A, 61-476 Poznań;

e-mail: buyby@mayart.com.pl ;

tel. stacj.: 61 830 00 43, tel. kom.: 728 479 701.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu,
  z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, a także nie dotyczy Umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy (o prawach konsumenta).
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny,
  o ile strony nie rozwiążą sporu polubownie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
 6. Z dniem 25 grudnia 2014 roku traci moc obowiązującą poprzednio obowiązujący regulamin
  z dnia 1 października 2013 roku, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7.
 7. Do Umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku stosuje się postanowienia poprzednio obowiązującego regulaminu z dnia 1 października 2013 roku.

 

Poznań, dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr A do Regulaminu

 

Maria Chrostowska-Słaby „Mayart”

ul. Czechosłowacka 106A

61-476 Poznań

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: _______________________________________;

Imię i nazwisko konsumenta: _______________________________________;

Ulica, nr domu/nr mieszkania: _______________________________________;

Kod pocztowy, miasto: _______________________________________;

Data zawarcia odbioru: _______________________________________;

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego1:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Towarów zakupionych w sklepie internetowym – buyby.mayart.com.pl

 

L.p. Nazwa towaru Symbol Ilość sztuk
 

 

 

 

     

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysłać na poniższy adres:

Maria Chrostowska-Słaby „Mayart”

ul. Czechosłowacka 106A

61-476 Poznań

Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru wystawimy Konsumentowi fakturę korygującą i odeślemy ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Sprzedawcy na powyższy adres.

 

 

 

_____________________

Data i podpis Konsumenta

 

 

 

1 Numer rachunku Konsumenta dla zwrotów cen i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie wypełniać
w przypadku nie wyrażenia zgody.

REGULAMIN

obowiązujący do 25 grudnia 2014

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Sprzedawca – Maria Chrostowska-Słaby, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Chrostowska-Słaby „Mayart”, z siedzibą w Poznaniu (61-476), przy ul. Czechosłowackiej 106A, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7791165639 oraz numer identyfikacyjny REGON: 630720784, która, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów;

2) Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy), zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: buy.mayart.com.pl;

3) Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży;

4) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy na rzecz Nabywcy;

5) Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży;

6) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

7) Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;

8) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych
  z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się
  z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 5. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa
  w sekcji IV punkcie 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych
  i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 7. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji.
 8. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych;

b) akceptacji Regulaminu.

 1. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni
  w tygodniu/365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu,
  w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

a) danych osobowych Użytkownika, a tym jego adresu;

b) adresu dostawy, przy czym — o ile Sprzedawca w przypadku danego towaru nie wyklucza takiej możliwości — może to być również adres Sprzedawcy, jeżeli Użytkownik zamierza osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy (w Sklepie);

c) sposobu dostawy;

d) sposobu dokonania płatności za towar.

 1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, automatycznie wygenerowaną odpowiedź
  o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi, nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika,
  w tym jego adresie, adresie i sposobie dostawy oraz sposobie dokonania płatności za towar) szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w punkcie 5, w sposób wskazany w tej informacji, tj. w formie elektronicznej, nie później, niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez Użytkownika tej informacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, jeżeli Użytkownik nie potwierdzi szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub jeżeli przy potwierdzaniu szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia wprowadzi w treści tej informacji jakiekolwiek zmiany dotyczące zamówienia – w tych wypadkach dla zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest powtórzenie przez Użytkownika w całości procedury złożenia zamówienia.
 4. W przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca dokona dostawy tego towaru pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności w pełnej wysokości, tj. ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy towaru.

V. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje dwie formy (opcje) płatności za towary nabyte przez Nabywcę: płatność za pobraniem oraz płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT)
  w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących
  w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,
  w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy zamówień już realizowanych, tj. gdy Umowa sprzedaży została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV. Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca zaksięgował już na rachunku bankowym cenę sprzedaży towaru w pełnej wysokości.

 

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia (zrealizować zamówienia towaru)
  o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane — w niezbędnym i wymaganym zakresie — podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą
  z Nabywcą Umową sprzedaży, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów sprzedaży lub podmiotom realizującym dostawy nabytych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w tej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookiem lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także np. przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie (strona główna: zakładka Informacje – formularz reklamacyjny) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;

b) datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji;

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 2. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
 5. Poza innymi przypadkami przewidzianymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

a) w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b) w przypadku zakupu towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

IX. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie
  z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozwiążą sporu polubownie.

 

Poznań, dnia 1 października 2013 r.

 

Copyright © 2013 Mayart. All rights reserved